Όροι & Προϋποθέσεις

Για να διασφαλιστεί ότι αυτό το ξενοδοχείο έχει δημοσιότητα (είναι αποδεκτό από το κοινό) και παρέχει μια ασφαλή και άνετη διαμονή στους επισκέπτες, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι κανόνες: Η μη τήρηση αυτών των κανόνων μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση της διαμονής ή/και άρνηση χρήσης του ξενοδοχείου εγκαταστάσεις. Επιπλέον, εάν τύχει να προκληθεί ζημιά σε οποιονδήποτε εξοπλισμό ή εξαρτήματα εντός των εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου, το Ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να σας χρεώσει το πλήρες κόστος του.

Κανόνες

 • Μη χρησιμοποιείτε τα δωμάτια για άλλους σκοπούς από αυτούς που προορίζονται χωρίς εξουσιοδότηση.
 • Μην ανάβετε φωτιά στο πέρασμα ή στα δωμάτια για θέρμανση ή μαγείρεμα.
 • Για την αποφυγή πυρκαγιάς, αποφύγετε το κάπνισμα στο κρεβάτι, σε δωμάτια για μη καπνιστές και σε άλλα μέρη που είναι επιρρεπή σε ανάφλεξη.
 • Ο εξοπλισμός και τα είδη στα δωμάτια των επισκεπτών προορίζονται αυστηρά για τους επισκέπτες που διαμένουν στο Ξενοδοχείο. Ως εκ τούτου, εντός των δωματίων, η χρήση τέτοιου εξοπλισμού και αντικειμένων από εξωτερικούς απαγορεύεται.
 • Προσέξτε να μην μετακινήσετε τα αντικείμενα στο Ξενοδοχείο ή στα δωμάτια των επισκεπτών από τις σταθερές τους θέσεις χωρίς άδεια.
 • Μην αλλάζετε τη θέση των gadgets και των φωτιστικών στο Ξενοδοχείο ή στα δωμάτια χωρίς άδεια.
 • Μην φέρνετε τα ακόλουθα μέσα στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου:
  1. Ζώα, πουλιά, κ.λπ.
  2. Πράγματα που αναδίδουν άσχημη μυρωδιά
  3. Αντικείμενα που υπερβαίνουν την κανονική ποσότητα που μπορεί να μεταφερθεί σε ένα ξενοδοχείο που βρίσκεται στο ξενοδοχείο.
  4. Εκρηκτικά ή αντικείμενα που περιέχει πτητικά έλαια που μπορεί να αναφλεγούν ή να πιάσουν φωτιά.
  5. Οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα που μπορεί να αποτελέσουν απειλή για την ασφάλεια άλλων επισκεπτών που διαμένουν στο ξενοδοχείο.
 • Μην ουρλιάζετε, μην τραγουδάτε δυνατά και μην δημιουργείτε δυνατούς θορύβους από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια μέσα στο Ξενοδοχείο ή στα δωμάτια των επισκεπτών, καθώς μπορεί να ενοχλήσει ή να ενοχλήσει άλλους επισκέπτες που διαμένουν στο Ξενοδοχείο.
 • Αποφύγετε τη συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια ή πράξεις που παραβιάζουν τη δημόσια τάξη και τα ήθη εντός του Ξενοδοχείου ή των δωματίων των επισκεπτών.
 • Μη διανέμετε διαφημιστικά αγαθά και μην πουλάτε αντικείμενα στους άλλους επισκέπτες και μη συλλέγετε δωρεές ή υπογραφές από αυτούς εντός των εγκαταστάσεων του Ξενοδοχείου, χωρίς την κατάλληλη άδεια.
 • Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να αρνηθούμε τη διαμονή σε ασθενείς που πάσχουν από ασθένεια που μπορεί να προκαλέσει οποιουδήποτε είδους ενόχληση στους άλλους επισκέπτες μέσα στο Ξενοδοχείο.
 • Μην αφήνετε τα προσωπικά σας αντικείμενα στα περάσματα ή στο λόμπι.
 • Οποιεσδήποτε πράξεις φωτογραφίας που μπορεί να ενοχλήσουν τους άλλους επισκέπτες στο Ξενοδοχείο απαγορεύονται αυστηρά εντός του Ξενοδοχείου ή των δωματίων.
 • Τυχόν προσωπικές συναντήσεις θα πρέπει να γίνονται μόνο στο λόμπι του 1ου ορόφου.Κατ' αρχήν, τα δωμάτια που φιλοξενούν τους ίδιους επισκέπτες συνεχώς για δύο ή περισσότερες νύχτες δεν θα καθαρίζονται κατά τη διάρκεια της διαμονής τους. Αυτά τα δωμάτια, ωστόσο, θα καθαρίζονται ημερησίως για τη διατήρηση της καθαριότητας. Επιπλέον, εάν οι αρχές του ξενοδοχείου κρίνουν απαραίτητο τον καθαρισμό ενός ή περισσοτέρων δωματίων, οι επισκέπτες που διαμένουν στα δωμάτια δεν θα έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν τον καθαρισμό αυτού του δωματίου.

Άρθρο 1 (Πεδίο εφαρμογής)

 • Οι συμβάσεις διαμονής και οι σχετικές συμφωνίες που θα συναφθούν μεταξύ αυτού του Ξενοδοχείου και του Επισκέπτη που πρόκειται να φιλοξενηθεί υπόκεινται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Τυχόν στοιχεία που δεν παρέχονται στο παρόν θα διέπονται από νόμους και κανονισμούς ή/και γενικά αποδεκτές πρακτικές.
 • Εάν το Ξενοδοχείο έχει συνάψει ειδική σύμβαση με τον Επισκέπτη στο βαθμό που αυτή η ειδική σύμβαση δεν παραβιάζει νόμους και κανονισμούς και γενικά αποδεκτές πρακτικές, η ειδική σύμβαση υπερισχύει των διατάξεων των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, ανεξάρτητα από την προηγούμενη παράγραφο.

Άρθρο 2 (Αίτηση για σύμβαση διαμονής)

 • Ένας επισκέπτης που σκοπεύει να συνάψει σύμβαση διαμονής με το ξενοδοχείο θα πρέπει να ενημερώσει το ξενοδοχείο για τα ακόλουθα στοιχεία:
  1. Όνομα, διεύθυνση, ηλικία, φύλο, εθνικότητα και επάγγελμα του Επισκέπτη
  2. Ημερομηνία διαμονής και εκτιμώμενη ώρα άφιξης
  3. Χρεώσεις διαμονής (με βάση τις βασικές χρεώσεις διαμονής που αναφέρονται στον συνημμένο Πίνακα 1). και
  4. Άλλα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα από το Ξενοδοχείο.
 • Εάν οι επισκέπτες ζητήσουν παράταση της διαμονής τους, κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στο Ξενοδοχείο, πέραν της ημερομηνίας της υποπαραγράφου (2) της προηγούμενης παραγράφου, θα θεωρείται ως αίτηση για νέα Σύμβαση Διαμονής τη στιγμή που υποβάλλεται το αίτημα αυτό.

Άρθρο 3 (Σύμβαση Συμβάσεων Διαμονής κ.λπ.)

 • Σύμβαση Διαμονής θα θεωρείται ότι έχει συναφθεί όταν το Ξενοδοχείο έχει δεόντως αποδεχθεί την αίτηση όπως ορίζεται στο προηγούμενο άρθρο. Ωστόσο, δεν ισχύει το ίδιο όταν έχει αποδειχθεί ότι το Ξενοδοχείο δεν έχει αποδεχθεί την αίτηση.
 • Η προκαταβολή θα χρησιμοποιηθεί πρώτα για τη συνολική χρέωση διαμονής που θα καταβληθεί από τον Επισκέπτη, δεύτερον για χρεώσεις ακύρωσης σύμφωνα με το Άρθρο 6 και τρίτον για αποζημιώσεις σύμφωνα με το Άρθρο 17, όπως ισχύει. Το υπόλοιπο, εάν υπάρχει, επιστρέφεται κατά τη στιγμή της πληρωμής για τη διαμονή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11.
 • Εάν ο Επισκέπτης δεν καταβάλει την προκαταβολή μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στην Παράγραφο 2, η Σύμβαση Διαμονής θεωρείται άκυρη. Ωστόσο, το ίδιο ισχύει μόνο στην περίπτωση που ο Επισκέπτης ενημερωθεί από το Ξενοδοχείο κατά τον καθορισμό της περιόδου πληρωμής της προκαταβολής.

Άρθρο 4 (Ειδικά συμβόλαια που δεν απαιτούν κατάθεση διαμονής)

 • Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου, το Ξενοδοχείο μπορεί να συνάψει ειδική σύμβαση που δεν απαιτεί κατάθεση διαμονής μετά τη σύναψη της σύμβασης όπως ορίζεται στην ίδια παράγραφο.
 • Εάν το Ξενοδοχείο δεν έχει ζητήσει την πληρωμή της προκαταβολής όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου ή/και δεν έχει καθορίσει την ημερομηνία πληρωμής της προκαταβολής τη στιγμή που έγινε αποδεκτή η αίτηση για Σύμβαση Διαμονής, θα γίνει αντιμετωπίζεται σαν το Ξενοδοχείο να έχει αποδεχθεί μια ειδική σύμβαση που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.

Άρθρο 5 (Άρνηση Συμβάσεων Διαμονής)

Το Ξενοδοχείο μπορεί να αρνηθεί να συνάψει Σύμβαση Διαμονής υπό οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις εάν:

 • Η αίτηση για διαμονή δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.
 • Όλα τα δωμάτια του ξενοδοχείου έχουν κρατηθεί.
 • Το άτομο που αναζητά διαμονή σε ξενοδοχείο είναι πιθανό να παραβιάσει νόμους και διατάγματα ή να ενεργήσει ενάντια στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη σχετικά με τη διαμονή του/της.
 • Το άτομο που αναζητά διαμονή σε ξενοδοχείο προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια προκαλεί σημαντική ενόχληση σε άλλους επισκέπτες
 • Το άτομο που αναζητά διαμονή σε ξενοδοχείο εμπλέκεται σε καταναγκαστικές πράξεις, όπως βία με το προσωπικό του Ξενοδοχείου, απειλές ή εκβιασμό του προσωπικού του Ξενοδοχείου, ή κάνει μια παράλογη απαίτηση ή είναι γνωστό ότι έχει ιστορικό παρόμοιων πράξεων.
 • Το άτομο που αναζητά διαμονή σε ξενοδοχείο μπορεί να αναγνωριστεί με σαφήνεια ότι είναι φορέας μολυσματικής ασθένειας.
 • Το Ξενοδοχείο δεν είναι σε θέση να παρέχει διαμονή λόγω φυσικών καταστροφών, δυσλειτουργίας εγκαταστάσεων ή/και άλλων αναπόφευκτων αιτιών.
 • Το άτομο που ζητά διαμονή σε ξενοδοχείο είναι μεθυσμένο και είναι πιθανό να προκαλέσει ενόχληση σε άλλους επισκέπτες
 • Το άτομο που αναζητά διαμονή σε ξενοδοχείο υποβάλλει αίτηση για ένα δωμάτιο με κρυφή πρόθεση να συγκεντρώσει κέρδη για τον εαυτό του ή τρίτο μέρος, εμπλέκοντας σε πράξεις όπως η πώληση ειδών οπουδήποτε μέσα στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου ή στο δωμάτιο του ξενοδοχείου που έχει κάνει κράτηση
 • Το άτομο που αναζητά διαμονή σε ξενοδοχείο δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις που προβλέπονται στους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις ή τις διατάξεις σχετικά με την πληρωμή ή/και την ακύρωση δωματίου που διευκρινίστηκαν κατά τη στιγμή της κράτησης.

Άρθρο 6 (Δικαίωμα ακύρωσης της σύμβασης διαμονής από τον επισκέπτη)

 • Οι Επισκέπτες δικαιούνται να ακυρώσουν τη σύμβαση διαμονής ειδοποιώντας το Ξενοδοχείο για το ίδιο.
 • Εάν ο Επισκέπτης έχει ακυρώσει τη Σύμβαση Διαμονής εν όλω ή εν μέρει για λόγους για τους οποίους ευθύνεται ο Επισκέπτης (εκτός από την περίπτωση που το Ξενοδοχείο έχει ζητήσει την πληρωμή της Προκαταβολής Διαμονής σε μια καθορισμένη περίοδο όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 και Ο επισκέπτης έχει ακυρώσει τη σύμβαση πριν από την πληρωμή). Ο Επισκέπτης θα πληρώσει τα έξοδα ακύρωσης 2. Ωστόσο, εάν έχει συναφθεί ειδική σύμβαση όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4, το ίδιο ισχύει μόνο όταν το Ξενοδοχείο έχει ειδοποιήσει τον Επισκέπτη για την υποχρέωση πληρωμής της χρέωσης ακύρωσης σε περίπτωση ακύρωσης από τον Επισκέπτη.
 • Εάν ο Επισκέπτης δεν εμφανιστεί μέχρι τις 10:00 μ.μ. χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση (ή 2 ώρες μετά την εκτιμώμενη ώρα άφιξης, εάν έχει καθοριστεί εκ των προτέρων από τον Επισκέπτη) για την ημερομηνία διαμονής, θα θεωρείται ως ακύρωση της Σύμβασης Διαμονής από τον Επισκέπτη.

Άρθρο 7 (Δικαίωμα ακύρωσης της σύμβασης διαμονής από το ξενοδοχείο)

 • Το ξενοδοχείο μπορεί να ακυρώσει τη σύμβαση διαμονής εάν:
  1. Ο Επισκέπτης δεν έχει κοινοποιήσει τα στοιχεία που ζήτησε το Ξενοδοχείο πριν από την καθορισμένη ημερομηνία, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2.
  2. Το Ξενοδοχείο έχει ζητήσει την πληρωμή της Προκαταβολής Διαμονής όπως προβλέπεται στην Παράγραφο 2 του Άρθρου 3, αλλά δεν την έχει λάβει μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία.
  3. Οποιαδήποτε από τις παραγράφους (3) έως (13) του άρθρου 5 εφαρμόζεται.
  4. Ο Επισκέπτης δεν τηρεί απαγορευμένες ενέργειες όπως κάπνισμα στο κρεβάτι, παραβίαση πυροσβεστικών εγκαταστάσεων και άλλως παραβίαση των κανονισμών του ξενοδοχείου.
 • Εάν το Ξενοδοχείο έχει ακυρώσει τη Σύμβαση Διαμονής σύμφωνα με την προηγούμενη Παράγραφο, το Ξενοδοχείο δεν θα χρεώσει τον Επισκέπτη για καμία από τις υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου που δεν έχει λάβει.

Άρθρο 8 (Εγγραφή)

Ο Επισκέπτης θα δηλώσει τα ακόλουθα στοιχεία στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου την ημέρα της διαμονής

 • Όνομα, ηλικία, φύλο, εθνικότητα και επάγγελμα του Επισκέπτη
 • Αριθμός διαβατηρίου, λιμάνι και ημερομηνία εισόδου στην Ιαπωνία (εάν ο Επισκέπτης είναι αλλοδαπός)
 • Ημερομηνία και εκτιμώμενη ώρα αναχώρησης
 • Άλλα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα από το Ξενοδοχείο.

Άρθρο 9 (Ώρες πληρότητας δωματίων επισκεπτών)

 • Οι επισκέπτες που διαμένουν στο Ξενοδοχείο δικαιούνται να χρησιμοποιούν τα δωμάτια από τις 3:00 μ.μ. την ημέρα της άφιξης έως τις 11:00 π.μ. το επόμενο πρωί. Ωστόσο, εάν ο Επισκέπτης φιλοξενείται συνεχώς για κάποιο χρονικό διάστημα, ο Επισκέπτης μπορεί να διαμείνει στο δωμάτιο όλη την ημέρα, εκτός από τις ημέρες άφιξης και αναχώρησης.
 • Με την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, το Ξενοδοχείο μπορεί να επιτρέψει στον Επισκέπτη να διαμείνει στο δωμάτιο του επισκέπτη πέραν του χρόνου που ορίζεται στην ίδια παράγραφο. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση, θα ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις.

Άρθρο 10 (Τήρηση Ξενοδοχειακού Κανονισμού)

Ο Επισκέπτης θα τηρεί τους κανονισμούς Ξενοδοχείου που έχουν θεσπιστεί από το Ξενοδοχείο και έχουν αναρτηθεί στους χώρους του ξενοδοχείου.

Άρθρο 11 (Πληρωμή τελών διαμονής)

 • Η κατανομή και ο τρόπος υπολογισμού των χρεώσεων Διαμονής κ.λπ. που πρέπει να πληρώσει ο Επισκέπτης είναι όπως αναφέρονται στον Συνημμένο Πίνακα 1.
 • Τα έξοδα διαμονής, κ.λπ., όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, καταβάλλονται σε ιαπωνικό νόμισμα στη ρεσεψιόν κατά την αναχώρηση του επισκέπτη ή όταν ζητηθεί από το ξενοδοχείο. Άλλοι τρόποι πληρωμής που γίνονται αποδεκτοί από το Ξενοδοχείο είναι τα κουπόνια και οι πιστωτικές κάρτες.
 • Τα έξοδα διαμονής καταβάλλονται ακόμη και αν ο Επισκέπτης δεν χρησιμοποιήσει οικειοθελώς τις εγκαταστάσεις διαμονής που του παρέχει το Ξενοδοχείο.

Άρθρο 12 (Υποχρεώσεις του ξενοδοχείου)

 • Το Ξενοδοχείο θα καταβάλει ένα ποσό αποζημίωσης στον Επισκέπτη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον Επισκέπτη από το Ξενοδοχείο, κατά την εκπλήρωση ή μη εκπλήρωση της Σύμβασης Διαμονής και/ή των σχετικών συμφωνιών. Ωστόσο, δεν ισχύει το ίδιο σε περιπτώσεις όπου η ζημιά αυτή έχει προκληθεί για λόγους για τους οποίους το Ξενοδοχείο δεν ευθύνεται.
 • Η ευθύνη του Ξενοδοχείου σχετικά με τη διαμονή ξεκινά από τη στιγμή που ο Επισκέπτης εγγραφεί για διαμονή στη ρεσεψιόν και λήγει μόλις ο Επισκέπτης αναχωρήσει από το δωμάτιο.
 • Το Ξενοδοχείο καλύπτεται από την Ασφάλιση Ευθύνης Ξενοδοχείου για την αντιμετώπιση απροσδόκητων πυρκαγιών ή/και άλλων καταστροφών.

Άρθρο 13 (Όταν δεν είναι δυνατή η παροχή δωματίων με σύμβαση)

 • Σε περίπτωση που δεν μπορεί να παράσχει δωμάτια με σύμβαση στον επισκέπτη, το Ξενοδοχείο θα κανονίσει διαμονή ίδιων προδιαγραφών όσο το δυνατόν αλλού, με τη συγκατάθεση του Επισκέπτη.
 • Εάν μια εναλλακτική διευθέτηση δεν μπορεί να γίνει παρά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, το Ξενοδοχείο θα καταβάλει ένα τέλος αποζημίωσης ίσο με τα έξοδα ακύρωσης και το τέλος αποζημίωσης θα επιβάλλεται στις αποζημιώσεις. Ωστόσο, εάν το Ξενοδοχείο δεν είναι σε θέση να παράσχει εναλλακτική διαμονή για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται το Ξενοδοχείο, το τέλος αποζημίωσης δεν θα καταβληθεί στον Επισκέπτη.

Άρθρο 14 (Χειρισμός Κατατεθέντων Αντικειμένων)

 • Εάν ένα αντικείμενο ή πολύτιμο αντικείμενο που έχει κατατεθεί από τον Επισκέπτη στη ρεσεψιόν σπάσει ή καταστραφεί ή τα μετρητά που κατατέθηκαν στη ρεσεψιόν χαθούν ή καταστραφούν από το ξενοδοχείο, το ξενοδοχείο θα αποζημιώσει τη ζημιά, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό έχει συμβεί λόγω σε αίτια ανωτέρας βίας. Ωστόσο, για μετρητά και τιμαλφή, όταν το Ξενοδοχείο έχει ζητήσει από τον Επισκέπτη εκτίμηση της αξίας και ο Επισκέπτης δεν το κάνει, το Ξενοδοχείο θα αποζημιώσει τον Επισκέπτη έως και 50.000 γιεν.
 • Το Ξενοδοχείο θα αποζημιώσει τον Επισκέπτη για ζημιές όταν προκληθεί απώλεια, θραύση ή άλλη ζημιά, από πρόθεση ή αμέλεια εκ μέρους του ξενοδοχείου, σε αγαθά, μετρητά ή τιμαλφή που έφερε ο Επισκέπτης στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου αλλά δεν είναι κατατίθεται στη ρεσεψιόν. Ωστόσο, για αντικείμενα των οποίων η φύση και η αξία δεν έχουν αναφερθεί εκ των προτέρων από τον Επισκέπτη, το Ξενοδοχείο θα αποζημιώσει τον Επισκέπτη έως και 100 EUR κατ' ανώτατο όριο.
 • Έργα τέχνης και/ή αντίκες δεν γίνονται δεκτά ως κατάθεση στο ξενοδοχείο.

Άρθρο 15 (Φύλαξη αποσκευών ή/και αντικειμένων του επισκέπτη)

 • Όταν οι αποσκευές του Επισκέπτη εισάγονται στο Ξενοδοχείο πριν από την άφιξή του, το Ξενοδοχείο θα είναι υποχρεωμένο να τις αποθηκεύσει μόνο στην περίπτωση που το αίτημα του Επισκέπτη να κρατήσει τις αποσκευές του έχει γίνει δεκτό εκ των προτέρων από το Ξενοδοχείο. Οι αποσκευές θα παραδοθούν στον επισκέπτη στη ρεσεψιόν κατά το check-in.
 • Όταν οι αποσκευές ή τα υπάρχοντα του Επισκέπτη βρεθούν μετά το check-out και επιβεβαιωθεί η ιδιοκτησία του αντικειμένου, το Ξενοδοχείο θα ενημερώσει τον ιδιοκτήτη του αντικειμένου που έχει απομείνει και θα ζητήσει περαιτέρω οδηγίες. Όταν δεν δίνονται τέτοιες οδηγίες στο Ξενοδοχείο από τον ιδιοκτήτη ή όταν δεν επιβεβαιώνεται η ιδιοκτησία, τα τιμαλφή ή αντικείμενα που περιέχουν προσωπικές πληροφορίες θα παραδίδονται στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα εντός 7 ημερών από την εύρεση τους. Οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα, εάν δεν ζητηθούν εντός 3 μηνών από την εύρεση τους, θα απορριφθούν κατάλληλα. Ωστόσο, τυχόν τρόφιμα ή ποτά που ενδέχεται να επηρεάσουν την καθαριότητα του Ξενοδοχείου και άλλα πράγματα, όπως τσιγάρα και περιοδικά, θα απορριφθούν την ίδια ημέρα που θα βρεθούν.
 • Η ευθύνη του Ξενοδοχείου να φυλάσσει τις χειραποσκευές και/ή τα υπάρχοντα του Επισκέπτη στις περιπτώσεις που περιγράφονται στις Παραγράφους 1 και 2 ανωτέρω θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις των Παραγράφων 1 και 2 αντίστοιχα του προηγούμενου άρθρου.

Άρθρο 16 (Ευθύνη σχετικά με τη στάθμευση)

Το Ξενοδοχείο δεν φέρει ευθύνη για τη φύλαξη του οχήματος του Επισκέπτη όταν ο Επισκέπτης χρησιμοποιεί το χώρο στάθμευσης του ξενοδοχείου, καθώς το Ξενοδοχείο παρέχει μόνο χώρο στάθμευσης και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τη διαχείριση του οχήματος, είτε το κλειδί του το όχημα έχει κατατεθεί στο Ξενοδοχείο ή όχι.

Άρθρο 17 (Ευθύνη του επισκέπτη)

Ο Επισκέπτης θα αποζημιώσει το Ξενοδοχείο για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί λόγω πρόθεσης ή αμέλειας εκ μέρους του Επισκέπτη

Άρθρο 18 (Δικαιοδοσία και εφαρμοστέοι νόμοι)

Οποιεσδήποτε διαφορές σχετικά με τη Σύμβαση Διαμονής μεταξύ του Ξενοδοχείου και του Επισκέπτη θα επιλύονται στο συνοπτικό ή περιφερειακό δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία για την τοποθεσία του ξενοδοχείου και σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.